2011. június 13., hétfő

Pünkösd ünnepe


A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának emlékét ünnepli meg. 
A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás.
A Szentlélek (görögül pneuma, latinul Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:
"És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok." 
(Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)

A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, kegyelem kiáradásának jelei. 
Az Új szövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt: 
"Új szövetséget kötök veletek...akkor majd...új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek...Az én Lelkemet oltom belétek..."
(Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k)
Keresztelő Szent János is jövendölt. 
(Jézus) majd "Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni" Jézus Keresztelő Szent Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb szállt Jézusra. Ezért a Szentlélek jele a katolikus ikonográfiában a galamb.
Eredete az ószövetségi zsidó ünnep, héber nevén Sávuot, a törvényadás (tóra adásának) emléknapja és az új kenyér ünnepe.
Az Ószövetségben olvassuk, hogy az Úr három főünnepet rendelt a zsidóknak. 
"Háromszor szentelj nekem ünnepet évenként! 
Tartsd meg a kovásztalan kenyerek ünnepét! Hét napig egyél kovásztalan kenyeret, ahogyan megparancsoltam neked, az Ábib hónap megszabott idején, mert akkor jöttél ki Egyiptomból. Üres kézzel senki se jelenjék meg előttem! 
Azután az aratás ünnepét, amikor meződ vetésének első termését takarítod be. 
És a betakarítás ünnepét az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről. 
Évenként háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt (Jeruzsálemben)!" 
(2Mózes 23:14-17)

Tehát a középső a pünkösd ünnepe, ez az 50. nap. 
"Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet. Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig, és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak!" 
(3Mózes 23:15-16) 

"Amikor pedig eljött pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy ahogy a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a Föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni." 
(ApCsel 2:1-6)

Péter apostol megmagyarázta az ott levőknek, hogy most teljesedett be, amit Jóel így prófétált: 
"Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Szellememből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Szellememből, és ők is prófétálnak." 
(ApCsel 2:17-18)

Jézus is megígérte a Pártfogót, akit Ő küld el az Atyától, 
"az Igazság Szellemét, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam." 
(János 15:26b).

"Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett." 
(János 16:7-11) 

Tehát Jézus kitöltötte Szent Szellemét.
Szentírásból ismert Húsvét után az ötvenedik napon tartják. 
Így pünkösdvasárnap (a nyugati kereszténységben) 
legkorábbi lehetséges dátuma:
május 10., a legkésőbbi pedig június 13.
Görög nevének (πεντηκοστή, pentékoszté) a jelentése is 50, a magyar pünkösd szó ebből származik. 
Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. 
Tertullianus régi ünnepnek nevezi, tehát az apostolok idejéből való. 
A katolikus egyházban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvizet szentelnek. 
A bérmálás szentségét pünkösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni a római katolikus egyházban. 
Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik.

NÉPSZOKÁSOK
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezethető a római floráliákra: a floráliák olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Khlóris, azaz Zöldellő, Viruló

Májusfa 
A magyar nyelv terület nagy részén hagyományosan a május elsejére virradó éjszaka állítottak májusfát. Másik jeles alkalma pünkösd volt. A május elsején állított fákat sokfelé pünkösdkor bontották le. A májusfa, a zöld ág a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.
A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. 
Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Általában az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes területeken a legények a rokon lányoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte.

Pünkösdi király
A középkor óta ismert szokás, ekkor ügyességi versenyen (tuskócipelés, karikába dobás) kiválasztották a megfelelő legényt, aki később a többieket vezethette, továbbá a pünkösdi király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, a kocsmákban ingyen ihatott, a fogyasztását a közösség fizette ki később. Ez a tisztség egy hétig, de akár egy évig is tartott. Gyakran ez alkalomból avatták fel a legényeket, akik ezentúl udvarolhattak, kocsmázhattak.

Tavaszköszöntés 
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítés-lécei közé tűznek zöld ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdi rózsát, jázmint) azért, hogy nehogy belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat.

Pünkösdi királynéjárás
Eredetileg 4 nagyobb lány (később több) körbevisz a faluban egy ötödiket. Ő a legkisebb, a legszebb. Énekelnek, és jókívánságokat ismételgetnek. Megálltak az udvarokon, majd a pünkösdi királyné feje fölé kendőt feszítettek ki, vagy letakarták őt fátyollal. Énekeltek, közben körbejárták a királynét, a végén pedig felemelték, s termékenységvarázsló mondókákat mondtak. Az énekek és a mondókák végén ajándékot kaptak. A Dunántúlon jellemző termékenységvarázslással összekötött szokás később adománygyűjtéssel párosult.

Pünkösdölés
Ekkor pünkösdi király és királyné párost a kíséretével jelenítettek meg, de volt, ahol lakodalmi menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel. Ez a szokás hasonló a pünkösdi királynéjáráshoz, de ez elsősorban adománygyűjtésre szolgált. A gyerekek, vagy fiatalok csapata énekelve, táncolva végigjárta a falut, s adományt gyűjtött.

Törökbasázás, borzakirály, rabjárás 
Nyugat-Magyarország egyes vidékein voltak jellemzőek pünkösdkor. Egy kisfiút szalmával kitömött nadrágba öltöztettek társai, török basát utánozva. Házról házra kísérték, az udvarokon pedig pálcával ütötték, hogy ugráljon. Pénzt és tojást kaptak cserébe.
A pünkösdi rabjárók szintén fiúk, akik a lábuknál összeláncolva mennek a lányokhoz körbe a faluban, azzal a kéréssel, hogy „Segéljék ezeket a szegény katonarabokat.” Persze, ők is ajándékokkal térnek haza.
A borzajárás során körbekísérnek a falun egy fiút, akin bodzából készített köpeny van. Házról házra járnak.

Csíksomlyói búcsú
Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegyhely Csíksomlyón található. A csíksomlyói búcsú hagyománya a 15. századból maradt fenn az első írásos emlék, amely beszámol a pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Kosztolányi Dezső : 
Pünkösd
Lángszárnyakon röpül felénk a nyár,
az éj meleg s már perzselő a reggel,
bolygunk az éjbe álmodó szemekkel,
s ritkán találunk bűvös árnyra már.

Az ég fakó, az éjjel is rövid,
alig bújik el a nap egy bokorba,
aztán ragyogva, új erőbe forrva
kiszáll az égre lánguszályt röpít.

A róna várja a hűsfényű holdat,
leng a kalász, vérszínű rózsa lángol,
leszáll a boldogság a másvilágból.

A néma csillagok reánk hajolnak,
és álmodó, fáradt fejünk körül
színes, aranyló lepkeraj örül.

Pünkösd

A termékenységvarázslás, a virághintés, a párválasztás, az öröm ünnepe :)
Az ember és a természet szeretetét, üzenetét hirdetjük—azt, hogy meg kell állni egy pillanatra – elengedni a rosszat és aztán tovább kell lépni…
A keresztény egyház, Jézus mennybemeneteléről, a Szentlélek eljöveteléről és az egyház megalapításáról emlékezik pünkösdkor.
Az elnevezés a pentekosztész görög szóból származik, ami ötvenediket jelent. (pünkösd ünnepét a húsvét utáni ötvenedik naptól kezdve számítjuk.)
A bennünk élő Isteni Önvaló kiteljesítése nagyon fontos feladat…ez, az egyediségünk újra felfedezését jelenti…
A gyógyítás, a gyógyító erőnk, a természet hitvallása…a saját testi lelki gyógyulásunk beindítása a cél
Ehhez bizony le kell vetkeznünk a berögzült gondolkodásunkat (nem tudom megtenni, nem vagyok rá képes, rajtam semmi és senki nem segít már…stb…) – és a tettek mezejére kell lépni  :)
A saját életfeladatunkat, küldetésünket csak akkor találjuk meg, ha lebontjuk azt a részünket, azt a falat, amit magunk köré építettünk, hogy védekezzünk a bántások, kritikák ellen.
AZ helyett tettük ezt természetesen, hogy ne kelljen szemtől szemben kiállni önmagunkért, vagy felvállalnunk a saját véleményünket… magunkat…stb…(nehogy hátrányos helyzetbe kerüljünk valaki „nagyobbnak” gondolt emberrel, eszmével szemben)
Ezek a falak, már a valóságot, a szeretetet sem engedik be hozzánk…vacogunk a sajátépítésű börtöntégláink között. Kialakítottunk egy képet önmagunkról-a külvilág számára,(persze már teljesen beleéljük magunkat ebbe)  közben elfelejtettük a valódi énünket megélni !!! elfelejtettünk boldognak lenni …
Most van itt az ideje, a falaink lebontásának és az utunk megtalálásának…
Aki fél a sebezhetőségtől, az továbbra is a saját börtönében marad…nem tud elindulni, kiemelkedni a beavatásának ezen az útján…
Pedig az „ember és a természet” szeretete –azt is jelenti, hogy felvállalod a gondolataidat, az ötleteidet, az érzéseidet (és nem másnak akarsz megfelelni) !!!
A régi hagyományok szerint a férfiak pünkösdkor összemérték erejüket – és a legügyesebb megkapta a Pünkösdi királyságot  :)
A lányok közül pedig Pünkösdi királynét választottak…
A fiúk és lányok pedig együtt mutatkozhattak – felvállalva egymást és önmaguk párválasztását
Vagyis már régen is ez a nap volt, amikor leszámoltak a belső hiedelmeikkel és megmutatták a valódi arcukat a közösségnek  :)
A világ mindig megújul…engedd meg magadnak is ezt a csodát!! 
Neked is csak ez a dolgod  :)   Lépj ki a fényre, mutasd meg AKI vagy…és indulj el a saját különleges ÖRÖM-utadon :)Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Katka szép oldala

Lia Weblapkellékek, kütyük és kódok